Användarvillkor för webbplatsen visanet.se

Webbplatsen "Visanet", visanet.se (nedan kallad "webbplatsen") är en webbplats som drivs av eVisanet Ltd (nedan kallad "operatören/webbplats-teamet") och som används som en tjänst för utfärdande av elektroniska visum och visum godkännanden för olika länder, och du är inbjuden att delta i den under förutsättning att du samtycker till de användarvillkor som beskrivs närmare nedan. Om du inte godkänner webbplatsens regler - helt eller delvis - får du inte använda denna webbplats för något som helst ändamål.

Dessutom kan användningen av denna webbplats ändras från tid till annan eller beroende på typen av innehåll, enligt dess totala innehåll och tjänster, filer, media som bilder och videor och innehåll som tillhandahålls besökarna.

Webbplatsen förbehåller sig rätten att uppdatera nedanstående användarvillkor då och då och utan separat meddelande eller omnämnande i olika kanaler på webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och all information som finns däri, inklusive webbplats layout, webbplats kod, media, inklusive grafik, videor, foton, text, nedladdningar och allt annat material som visas på webbplatsen, ägs helt av nämnda webbplats och utgör webbplatsen "Visanet" är den exklusiva immateriella egendomen som tillhör "Visanet" och får inte användas utan skriftligt tillstånd från "Visanet".

Dela, kopiera, reproducera, publicera, imitera eller manipulera kodavsnitt, grafik, videor, varumärken eller andra medier och innehåll utan föregående skriftligt tillstånd från webbplatsteamet.

Webbplatsens innehåll

Vi strävar efter att förse dig med informationen som visas på webbplatsen utan avbrott, men det kan förekomma avbrott i webbplatsens tillgänglighet på grund av tekniska skäl, tredjeparts fel eller annat. Därför kan vi inte garantera att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig för dig och ingen ekonomisk eller annan ersättning kommer att betalas ut för avbrott i tjänsten/borttagning av webbplatsen.

Länkar till externa webbplatser garanterar inte att dessa webbplatser är säkra, högkvalitativa eller tillförlitliga, och att besöka dem är efter eget gottfinnande och har ensamt ansvar för användaren av webbplatsen.

Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen är exklusiv egendom av "Visanet" och får inte användas på ett sätt som är oförenligt med dessa regler, om inte annat anges eller att det anges att upphovsrätten tillhör en utomstående part. Kontrollera i sådana fall användarvillkoren på den bifogade länken och följ instruktionerna på den externa webbplats som innehållet tillhör.

Hantering av webbplatsanvändare och besökare

Webbplatsledningen förbehåller sig rätten att blockera alla användare genom att blockera deras dators IP-adress, dators MAC ID-adress eller till och med ursprungsland utan förklaring.

Webbplatsteamet gör allt för att skydda informationen om webbplats användaren och/eller kunder. I de fall en tredje part kan komma åt information, inklusive passuppgifter, är det överenskommet att användare, kunder och användare av webbplatsen inte kan göra anspråk mot webbplatsteamet eller "Visanet".

Genom att ange din kreditkortsinformation godkänner du användningen av ditt kort för att betala för tjänsterna.

Operatören åtar sig inte att lagra och skydda den information som läggs in på webbplatsen och ansvarar inte för eventuell förlust av information.

Avslöjande

Denna webbplats kan använda cookies (särskilt för registrerade användare och prenumeranter) och interna statistiska gränssnitt för att lagra anonym statistisk information om användare och för att analysera användare rörelser, surfvanor på webbplatsen och klick- och vilo analys. De registrerade uppgifterna är alltid och endast för användare som har anslutit sig till webbplatsen, är helt anonyma och innehåller inte användarens namn eller annan identifierande information.

Ändamålsenlig användning

Du måste följa alla regler och instruktioner som visas på webbplatsen och på landningssidan. Du samtycker till att inte missbruka webbplatsen - till exempel genom att använda externa verktyg och metoder som inte ingår i webbplatsens användargränssnitt. Du får endast använda webbplatsen enligt lag och i enlighet med instruktionerna på vår webbplats. Varje avvikelse kan leda till att webbplats teamet vägrar att tillhandahålla tjänsten. Det bör noteras att informationen som tillhandahålls på din webbplats kommer att behandlas och skickas till lämplig statlig myndighet för utfärdande av visum, så att tillhandahålla falsk information på webbplatsen är ett brott och falska eller vilseledande uttalande kan leda till att ett visum/visumansökan nekas och/eller permanent inreseförbud.

Beskrivning av tjänsten

Webbplatsen erbjuder en betaltjänst för att utfärda visum till olika länder. Detta är den exklusiva och enda tjänsten som erbjuds av webbplatsen och webbplatsteamet. Du förstår mycket väl att webbplatsteamet inte ansvarar för tidpunkten för utfärdande och utskick av visum till kunden. Att få ett visum tidigare eller senare än ett visst datum är inte en grund för att återbetala pengar eller lämna in klagomål - tjänsten handlar bara om att utfärda ett visum, utan skyldighet att ta hänsyn till kundens tidsanpassning.

Rätten att vägra tillhandahålla tjänst

Webbplatsen och webbplatsteamet förbehåller sig rätten att välja vilka kunder som erbjuds tjänsten och vilka som inte gör det. Webbplatsen och dess anställda får inte tillhandahålla tjänster till någon. Allt detta utan att motivera anledningen till avslaget.

Ansvar för användning

Varken webbplatsen eller webbplatsteamet ansvarar för eventuellt misslyckande och/eller avslag på en visumansökan och/eller avslag på en ansökan om tillstånd att få visum och/eller förhindrande av inresa till ett visst land - tillfälligt eller permanent. Du förstår konsekvenserna av att använda webbplatsens tjänster och samtycker till att bära fullt ansvar i alla fall som nämns ovan, och du har inga anspråk eller anspråk mot administratören och de anställda på webbplatsen. Operatören är befriad från allt ansvar för incidenter och/eller fel och/eller typografiska och/eller typografiska fel när användaren anger information på webbplatsen och/eller överför information till representanten för webbplatsen. Användaren kan inte kräva ersättning av webbplatsens ägare för skador och förluster som kan uppstå på grund av ovan nämnda störningar och fel.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att inte göra ett eller flera av följande:

  1. Utger sig för att vara någon person eller enhet, inklusive en företagsrepresentant, anställd eller styrelseledamot, och/eller ger en felaktig bild av din relation med en tredje part.
  2. Att begära, skicka eller överföra falska och vilseledande material i syfte att direkt och/eller indirekt vilseleda en person eller en institution.
  3. Ladda upp, posta eller överför allt material som innehåller någon typ av datavirus eller annan datorkod utformad för att förstöra, störa eller begränsa användningen av webbplatsens datorer, servrar eller hårdvara (inklusive all annan användning än rättvis och rimlig användning av tjänsten) och/eller programvara som används av företaget.
  4. Spammar webbplatsens servrar eller översvämmar dem med annan e-post.
  5. Ändra, manipulera, kopiera, extrahera, anpassa, underlicensiera, översätta, sälja, utföra översättning, dekompilera eller återmontera någon del av koden som utgör webbplatsen, inklusive datakod, såsom och sådan hårdvarurelaterade operationer och programvara som används i tjänsten.
  6. Placera webbplatsen eller en del av den i en ram (ruta/widget) på någon annan webbplats eller del av en annan webbplats (spegel) utan skriftligt tillstånd från företaget.
  7. Använda någon "robot", "spindel", informationsinhämtning och sökmotor, sökrobot eller något annat automatiskt eller manuellt verktyg utformat för att indexera, hämta och lokalisera information på webbplatsen eller använda något verktyg utformat för att avslöja strukturen i en databas, webbplatsen eller kod.
  8. Stänga ned eller avbryta driften av webbplatsen på något annat sätt (inklusive störa driften av servern och datornätverket som är anslutet till webbplatsen eller nätverket som är anslutet till den) eller bryta mot kraven och procedurerna för webbplatsen på ett eller annat sätt som påverkar driften.
  9. Användning avsedd att förfölja en annan person eller trakassera en annan person på något sätt.
  10. Samla in eller lagra personuppgifter om andra användare för ekonomiska eller olagliga ändamål. Även försäljning, distribution eller ekonomisk användning av informationen på webbplatsen eller på annat sätt använda den på ett sätt som kan skada den person för vilken informationen är viktig.

Godkännande av textbearbetning och översättning

Du förstår och samtycker till att som en del av webbplats-teamets ansträngningar att tillhandahålla snabb och bekväm service till sina kunder, kommer information som skrivs in i Webbplatsens formulär att översättas och/eller transkriberas som webbplats-teamet anser bäst. Översättning och bearbetning görs så att kundens förfrågan på webbplatsen kan anpassas till kraven från de olika kontor genom vilka webbplats-teamet utfärdar inresevisum. Du samtycker till och ger webbplats-teamet fria händer att översätta och redigera innehållet du lägger till på webbplatsen.

Tjänstens varaktighet

Uttalanden på webbplatsen om den tid det tar från det att dess tjänster används till dess att visumet utfärdas och skickas till kunden är endast informerade uppskattningar från webbplatsteamet baserat på tidigare erfarenhet av att tillhandahålla denna tjänst. Dessa uttalanden ska inte betraktas som ett åtagande om hastigheten eller tidpunkten för slutförandet av tjänsten, eftersom dessa är faktorer utanför webbplatsens och webbplatsteamets kontroll – till exempel immigrations och utrikesministeriernas verksamhet, helgdagar, periodiska avgifter osv. Du bekräftar och samtycker till att tjänstens varaktighet fram till dess uppsägning kan förkortas eller förlängas på grund av både förutsägbara och oförutsägbara faktorer.

Kommunikationssätt

Alla aktiviteter på webbplatsen och webbplatsteamet med klienten sker via e-post (e-post). Du förstår och är medveten om att alla försök att kontakta dig, oavsett om det är för att lämna samtycke eller av någon annan anledning, kommer att skickas via e-post till den e-postadress som användaren anger i webbplatsens datainsamlingsverktyg, såsom formulär. Sajt-teamet kan bland annat skicka feedback och varningar baserat på den information du lämnar. Du förstår att det är ditt och ditt eget ansvar att regelbundet kontrollera din e-postadress som tillhandahålls till webbplatsen för uppdateringar, meddelanden och förfrågningar från webbplatsen och webbplatsteamet. Detta gäller även meddelanden som skickas till en annan brevlåda från samma e-postadress av någon anledning, till exempel spam. Webbplatsteamet kommer inte att ansvara för din okunnighet om de meddelanden du skickat - även om webbplatsteamet har avslutat behandlingen av din förfrågan tills de får ett korrekt svar från dig via e-post.

Bekräftelse av detaljer

Du är medveten om och förstår att du är ensam ansvarig för att säkerställa riktigheten av informationen du skickar till webbplatsen och för att säkerställa riktigheten av informationen som skickas till dig av webbplatsteamet. Du förstår att det är ditt ansvar att verifiera riktigheten av informationen (inklusive namn, passnummer, datum, vägbeskrivningar, etc.) från det ögonblick du får ett bekräftelsemail eller annan kommunikation från webbplatsen eller webbplatsteamet. brevlåda Du förstår att det är ditt ansvar att kontrollera din e-post regelbundet, till exempel för att förbereda dig för en oväntad situation som ett fel i visuminformation. Om det orsakas av dig eller en tredje part - måste du omedelbart meddela webbplatsteamet via e-post. Webbplatsen och webbplatsteamet är inte ansvariga för ekonomisk förlust och/eller känslomässigt lidande till följd av sen rapportering (dvs efter att problemet kunde ha åtgärdats och åtgärdats tidigare) eller underlåtenhet att rapportera felet i visumet och/eller meddelandet som skickats av webbplatsens system.

Information på webbplatsen

Du förstår fullt ut att informationen som visas på webbplatsen och informationen som tillhandahålls av webbplatsteamet inte kommer från någon officiell källa. Du förstår att information som tillhandahålls av webbplatsen och personal om frågor som inte är direkt relaterade till visumgodkännande (t.ex. flyg, flygplats- och hamnförfaranden, flygbolag, tillsyn, lagar etc.) endast är vägledande och kanske inte är korrekt eller fullständig. Du har inga anspråk om informationen som tillhandahålls på webbplatsen och som tillhandahålls av webbplatsteamet är felaktig och/eller felaktig. All information som tillhandahålls av webbplatsen och teamet är endast avsedd att hjälpa företagets kunder efter bästa förmåga och kunskap. Det garanterar inte informationens riktighet.

Avbokningspolicy

När du skickar in ett formulär på någon sida på webbplatsen, fungerar webbplatsens system automatiskt och omedelbart för att ge snabb service till webbplatsens kunder. Dessa aktiviteter inkluderar, men är inte begränsade till, betalning av viseringsavgifter till nationella immigrationsmyndigheter och andra relaterade faktorer för att hjälpa platsteamet att utfärda visum. Från det ögonblick du skickar in något formulär på webbplatsen finns det inga återbetalningar för avbokningar. Webbplatsteamet kan i vilket fall som helst avslå begäran om återbetalning för avbokningar i enlighet med tillämplig lag.

Expressleverans/hantering

Ibland kan du välja att snabba på processen genom att betala en extra avgift för snabbare hantering av din ansökan. Men kom ihåg att även om du väljer detta alternativ finns det ingen garanti för att din ansökan kommer att godkännas inom den angivna tiden, till exempel inom en dag. Det du däremot kan vara säker på är att vi kommer att göra allt vi kan för att behandla din ansökan så snabbt som möjligt, om du väljer expressalternativet.
Om vi av någon anledning inte lyckas behandla din ansökan i tid, kommer vi självklart att återbetala de extra avgifter du har betalat för den prioriterade hanteringen av din ansökan.

Återbetalning

Som en del av e-Visa-tjänsten kommer webbplatsteamet att ge full återbetalning om visumansökan som behandlas av webbplatsteamet avslås eller om ett systemfel försenar utförandet och leveransen av visum med mer än 7 arbetsdagar. Det finns dock bestämmelser för att avbryta denna återbetalning och befria webbplatsen och dess anställda från denna skyldighet. Fel och/eller felaktig information av någon anledning, felaktig och/eller föråldrad, och/eller all information som inmatas i någon form på webbplatsen eller i en eller flera kommunikationer som tillhandahålls på webbplatsen; Brist på information som tillhandahålls till webbplatsteamet på det sätt som. Detta gäller även uppgifter som lämnas för sent till webbteamet i situationer där immigrationsmyndigheter begär ytterligare information för utfärdande av visum och sätter tidsfrister för att ta emot svar. Ytterligare bestämmelser som undantar webbplatsen från återbetalningar på grund av uppskjutningar inkluderar uppskjutningar på grund av force majeure utanför personalens kontroll. Till exempel extremt väder som ställer in flyg eller stängda gränser på grund av en global pandemi som COVID-19. Dessutom, om du tidigare har ansökt i ett visst land och din ansökan har avslagits, eller din ansökan har godkänts och ditt visum fortfarande är giltigt. All användning av webbplatsen i strid med en eller flera av villkoren som anges på denna sida kommer att ogiltigförklara användarens rätt till återbetalning.

Ersättning och kompensation

Du bekräftar och förstår till fullo att webbplatsens och webbplatsens personal endast tillhandahåller tjänster för visum-utfärdande. Inget annat. Därför är vi inte skyldiga att återbetala något belopp som överstiger vad du har betalat för webbplatstjänsterna. Vi accepterar inget ekonomiskt ansvar för några åtgärder som vidtas av användare efter att ha använt tjänsterna som tillhandahålls av webbplatsen (inklusive på grund av olämpligt beteende från webbplatsteamet). Vi och vårt webbplatsteam tar inget ansvar i situationer där statliga myndigheter tillfälligt eller permanent förbjuder dig eller andra gäster från att komma in i landet. Detta gäller även situationer där en statlig myndighet tillfälligt och/eller permanent har förbjudit och/eller förbjudit dig eller andra kunder att utfärda visum till något land.

Skadestånd

Du förbinder dig att ersätta operatören, eller någon på dennes vägnar, för alla krav, krav, skador, förluster, vinst-förluster, betalningar eller kostnader som de ådrar sig - inklusive advokatarvoden och rättegångskostnader - på grund av en överträdelse av dessa bestämmelser och/eller en överträdelse av lagen och/eller ett krav och/eller en begäran och/eller ett krav från en tredje part och/eller en överträdelse av villkoren i webbplatsens bestämmelser. Du samtycker nedan till att ovanstående omfattas av exklusiv jurisdiktion enligt engelsk lag med användning av det engelska domstolssystemet endast i grevskapet London, England. Det är din skyldighet som mottagare av en tjänst som är bosatt eller medborgare i ett främmande land eller som vid tidpunkten befinner sig i ett främmande land, att undersöka och kontrollera om tjänsten och villkoren för användning av tjänsten också överensstämmer med det främmande landets lagar. Företaget har inte möjlighet att anpassa tjänsten och användarvillkoren för tjänsten till lagarna i alla länder i världen. Därför klargörs det att du ensam är ansvarig för eventuella överträdelser av lagen i ett främmande land om de begås till följd av användningen av tjänsten.

Ändringar av användarvillkoren

Webbplatsens användarvillkor kan ändras när som helst och utan förvarning enligt webbplatsens team. Webbplatssystemet och webbplatsens personal är inte skyldiga att meddela ändringar av något slag i användarvillkoren.

Integritetspolicy

Genom att använda webbplatsen Visanet godkänner du följande webbplatsens integritetspolicy.